Nữ sinh năm 1994 hợp với tuổi nào nhất

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1994 Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Ly

Mệnh cung : Hoả


Nữ sinh năm 1994 hợp với nam giới các tuổi sau:
 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung Mệnh cung Điểm
1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 6
1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 6
1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 6
1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 6
1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 6


Phân tích chi tiết các tuổi còn lại:
 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1979 Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 7
1980 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 4
1981 Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 6
1982 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 5
1983 Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3
1984 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 2
1985 Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 1
1986 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 5
1987 Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
1988 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
1989 Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 6
1990 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 6
1991 Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 6
1992 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3
1993 Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 2
1994 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 3
1995 Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 4
1996 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 6
1997 Hỏa - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 5
1998 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Dần  =>  Tam hợp Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 6
1999 Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Mão  =>  Lục hợp Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 8
2000 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Canh  =>  Tương Khắc Tuất - Thìn  =>  Bình Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 4
2001 Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Giáp - Tân  =>  Bình Tuất - Tỵ  =>  Bình Ly - Cấn  =>  Hoạ Hại (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3
2002 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Nhâm  =>  Bình Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Ly - Đoài  =>  Ngũ Quỷ (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 5
2003 Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh Giáp - Qúy  =>  Bình Tuất - Mùi  =>  Lục phá Ly - Càn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt) Hoả - Kim => Tương Khắc 3
2004 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Giáp  =>  Bình Tuất - Thân  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 3
2005 Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc Giáp - Ất  =>  Bình Tuất - Dậu  =>  Bình Ly - Tốn  =>  Thiên Y (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 6
2006 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Bính  =>  Bình Tuất - Tuất  =>  Bình Ly - Chấn  =>  Sinh Khí (tốt) Hoả - Mộc => Tương Sinh 8
2007 Hỏa - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh Giáp - Đinh  =>  Bình Tuất - Hợi  =>  Bình Ly - Khôn  =>  Lục Sát (không tốt) Hoả - Thổ => Bình 5
2008 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Giáp - Mậu  =>  Bình Tuất - Tí  =>  Bình Ly - Khảm  =>  Phúc Đức (tốt) Hoả - Thuỷ => Tương Khắc 5
2009 Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Giáp - Kỷ  =>  Tương Sinh Tuất - Sửu  =>  Tam hình Ly - Ly  =>  Phục Vị (tốt) Hoả - Hoả => Bình 6

 

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Tuổi Giáp Tuất 1994 thường lập gia đình muộn, tình duyên lận đận. Hoặc khi đã kết hôn vợ chồng thường xuyên khắc khẩu, cãi vã. Vì vậy, bản mệnh nên sử dụng vật phẩm phong thủy để cải thiện đường tình duyên.

Tuổi Giáp Tuất 1994 được Phật A Di Đà hộ mệnh. Mang theo Mặt Phật Bản Mệnh A Di Đà để cuộc sống hòa hợp, thuận lợi, gia đình hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, sống với nhau trọn đời.

Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Hỏa nên chọn Mặt Phật làm từ đá mã não Đỏ (hành Hỏa) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá thạch anh Xanh (hành Mộc), bởi vì Mộc sinh Hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh

Quý bạn có thể chọn Mặt Phật Bản Mệnh A Di Đà làm từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade. Các sản phẩm chế tác từ Ngọc nổi bật với vẻ đẹp thuần khiết, hợp với tất cả các mệnh nên ai cũng có thể lựa chọn.

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về mệnh ngũ hành tuổi 1994 tại bài viết: "Sinh năm 1994 mệnh gì?".

Tuổi Tuất 1994 năm 2024 nữ mạng

Đánh giá bài viết: 
Chưa có đánh giá nào

Cùng danh mục xem tuổi

Thư viện