• Vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Chồng tuổi Bính Thìn 1976: Luận đoán: Nữ tuổi Mậu Ngọ gặp nam nhân tuổi này ở đời với đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, lo tính việc chi đều thuận ý, tài vận tốt, con cái ổn.
  • Chồng tuổi MẬU NGỌ 1978 - Vợ tuổi Canh Thân 1980: Luận đoán : Nam tuổi Mậu Ngọ gặp nữ tuổi này bên nhau không được may mắn trong vấn đề tài chính, ứng số Nhì Bần Tiện, vợ chồng vạn sự khởi đầu nan, buổi đầu làm ăn không được như ý muốn, qua hạn mới đậu tài, con cái ổn.