Xem ngày bắt chó

Danh sách các ngày tốt để bắt chó trong năm 2020

Ngày Tốt Tháng 1
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 04/01/2020 10/12/2019 Xem
3 14/01/2020 20/12/2019 Xem
5 16/01/2020 22/12/2019 Xem
Ngày Tốt Tháng 2
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 08/02/2020 15/01/2020 Xem
Cn 09/02/2020 16/01/2020 Xem
4 12/02/2020 19/01/2020 Xem
4 19/02/2020 26/01/2020 Xem
6 21/02/2020 28/01/2020 Xem
7 22/02/2020 29/01/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 3
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 04/03/2020 11/02/2020 Xem
7 14/03/2020 21/02/2020 Xem
2 16/03/2020 23/02/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 4
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 08/04/2020 16/03/2020 Xem
5 09/04/2020 17/03/2020 Xem
Cn 12/04/2020 20/03/2020 Xem
Cn 19/04/2020 27/03/2020 Xem
3 21/04/2020 29/03/2020 Xem
4 22/04/2020 30/03/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 5
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Cn 03/05/2020 11/04/2020 Xem
4 13/05/2020 21/04/2020 Xem
6 15/05/2020 23/04/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 6
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Cn 07/06/2020 16/04/2020 Xem
2 08/06/2020 17/04/2020 Xem
5 11/06/2020 20/04/2020 Xem
5 18/06/2020 27/04/2020 Xem
7 20/06/2020 29/04/2020 Xem
Cn 21/06/2020 01/05/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 7
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 02/07/2020 12/05/2020 Xem
Cn 12/07/2020 22/05/2020 Xem
3 14/07/2020 24/05/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 8
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 06/08/2020 17/06/2020 Xem
6 07/08/2020 18/06/2020 Xem
2 10/08/2020 21/06/2020 Xem
2 17/08/2020 28/06/2020 Xem
4 19/08/2020 01/07/2020 Xem
5 20/08/2020 02/07/2020 Xem
2 31/08/2020 13/07/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 9
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 10/09/2020 23/07/2020 Xem
7 12/09/2020 25/07/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 10
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 05/10/2020 19/08/2020 Xem
3 06/10/2020 20/08/2020 Xem
6 09/10/2020 23/08/2020 Xem
6 16/10/2020 30/08/2020 Xem
Cn 18/10/2020 02/09/2020 Xem
2 19/10/2020 03/09/2020 Xem
6 30/10/2020 14/09/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 11
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 09/11/2020 24/09/2020 Xem
4 11/11/2020 26/09/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 12
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 04/12/2020 20/10/2020 Xem
7 05/12/2020 21/10/2020 Xem
3 08/12/2020 24/10/2020 Xem
3 15/12/2020 02/11/2020 Xem
5 17/12/2020 04/11/2020 Xem
6 18/12/2020 05/11/2020 Xem
3 29/12/2020 16/11/2020 Xem

Cùng danh mục xem ngày