Xem ngày động thổ

Danh sách các ngày tốt để động thổ trong năm 2020

Ngày Tốt Tháng 1
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 02/01/2020 08/12/2019 Xem
6 31/01/2020 07/01/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 2
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 13/02/2020 20/01/2020 Xem
3 25/02/2020 03/02/2020 Xem
5 27/02/2020 05/02/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 3
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 02/03/2020 09/02/2020 Xem
4 11/03/2020 18/02/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 4
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 08/04/2020 16/03/2020 Xem
7 11/04/2020 19/03/2020 Xem
5 23/04/2020 01/04/2020 Xem
Cn 26/04/2020 04/04/2020 Xem
2 27/04/2020 05/04/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 5
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Cn 10/05/2020 18/04/2020 Xem
5 21/05/2020 29/04/2020 Xem
7 30/05/2020 08/04/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 6
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 05/06/2020 14/04/2020 Xem
7 06/06/2020 15/04/2020 Xem
4 10/06/2020 19/04/2020 Xem
6 12/06/2020 21/04/2020 Xem
4 24/06/2020 04/05/2020 Xem
5 25/06/2020 05/05/2020 Xem
3 30/06/2020 10/05/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 8
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 04/08/2020 15/06/2020 Xem
3 11/08/2020 22/06/2020 Xem
3 25/08/2020 07/07/2020 Xem
7 29/08/2020 11/07/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 9
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 07/09/2020 20/07/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 10
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 02/10/2020 16/08/2020 Xem
Cn 04/10/2020 18/08/2020 Xem
5 08/10/2020 22/08/2020 Xem
6 23/10/2020 07/09/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 11
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 26/11/2020 12/10/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 12
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 02/12/2020 18/10/2020 Xem
5 03/12/2020 19/10/2020 Xem
4 09/12/2020 25/10/2020 Xem
2 21/12/2020 08/11/2020 Xem
3 22/12/2020 09/11/2020 Xem
Cn 27/12/2020 14/11/2020 Xem

Cùng danh mục xem ngày