Xem tuổi

 • Xem tuổi vợ chồng theo Cung Mệnh

  Danh mục (Ẩn/Hiện)


  Xem tuổi vợ chồng: Chồng cung Càn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn : đựơc Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Xem tuổi Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỷ (thật xấu)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm : được Phước đức (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn : bị Lúc sát (thật xấu)

  Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn : được Phục vị (tốt vừa)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn : được Duyên niên (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài : được Thiên y (thật tốt)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn : bị Hoạ hại (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

  Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly : bị Lục sát (thật xấu)

  Chồng cung Đoài lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Đoài : được Phục vị (tốt vừa)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Càn : được Phước đức (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Cấn : được Duyên niên (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Chấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khảm : bị Họa hại (thật xấu)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Tốn : bị Lục sát (thật xấu)

  Chổng cung Đoài lấy vợ cung Ly : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

  Xem thêm: 

  Xem tuổi vợ chồng hợp khắc theo Thiên Can Địa Chi

  Xem tuổi vợ chồng theo Ngũ hành sinh khắc

  Chưa có đánh giá nào

 

Các chuyên mục khác