Xem tuổi

 • Xem tuổi vợ chồng theo Ngũ hành sinh khắc

  Danh mục (Ẩn/Hiện)


  Xem tuổi vợ chồng theo Ngũ hành

  Chồng mạng Kim, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

  Chồng Kim vợ Kim, Thì ăn ở nhau sanh đẻ bất lợi, hay cãi lẩy, có khi phải lìa nhau, trừ khi đúng vào quẻ “Lưỡng Kim, Kim Khuyết”, hoặc Lưỡng Kim thành khí

  Chồng Kim vợ Mộc, thì Kim khắc Mộc, khắc xuất khổ sở nghèo nàn, chồng Nam vợ Bắc

  Chồng Kim vợ Hỏa, thường hay cãi vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo

  Chồng Kim vợ Thủy, là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hoà thuận

  Chông Kim vợ Thổ, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, gia đình vui vẻ, lục súc bình an

  Xem tuổi vợ chồng chồng mạng Mộc, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

  Chồng Mộc, vợ Mộc, quan lộc tốt, con cháu đông đủ, gia đình hoà hiệp

  Chồng Mộc, vợ Thủy, Một với Thủy tương sanh, tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng bách niên giai lão

  Chồng Mộc, vợ Hỏa, Mộc, Hoả tự nhiên sanh, tiền tài quan lộc đặng thạnh vượng, con cháu đông đủ

  Chồng Mộc, vợ Thổ (1) Thổ Mộc tương sanh, con cháu đông và làm nên đại phú

  Chồng Mộc, vợ Kim Hai mạng đều khắc nhau, trước hợp sau lìa, con cháu bất lợi

  Chồng mạng Thủy, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

  Chồng Thuỷ, vợ Thủy Hai Thuỷ tuy không tốt nhưng điền trạch (đặng) khá yên, ăn ở nhau được

  Chồng Thuỷ, vợ Kim Kim Thuỷ sanh tài, sung sướng đến già, con cháu đặng khá

  Chồng Thủy, vợ Mộc Thủy Mộc nhân duyên, vợ chồng ăn ở đặng bá niên giai lão

  Chồng Thủy, vợ Hỏa Thuỷ Hỏa tương khắc, vợ chồng chẳng đặng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo an nguy

  Chồng Thủy, vợ Thổ hai mạng khắc nhau, vui vẻ bất thường, làm việc gì cũng khó

  Chồng mạng Hỏa, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

  Chồng Hỏa, vợ Hỏa hai Hỏa giúp nhau, có khi hưng vượng, con cháu đầy đàn

  Chồng Hỏa, vợ Kim Hỏa Kim khắc nhau, hay cải lẩy và kiện cáo, gia đình không an

  Chồng Hỏa, vợ Mộc Hỏa Mộc hợp duyên, gia thất bình an, phước lộc kiêm toàn

  Chồng Hỏa, vợ Thủy Thuỷ Hỏa tương khắc, vợ chồng chẳng đặng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo an nguy

  Chồng Hỏa, vợ Thổ Hỏa Thổ hữu duyên, tài lộc sung túc, con thảo dâu hiền

  Chồng mạng Thổ, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu

  Chồng Thổ, vợ Thổ lưỡng Thổ tương sanh, trước khó sau dễ, lắm của nhiều con

  Chồng Thổ, vợ Kim vợ chồng hòa hiệp, con cháu thông minh, tài lộc sung túc

  Chồng Thổ, vợ Mộc Thổ Mộc bất an, vợ chồng phải phân ly, mỗi người mỗi ngã

  Chồng Thổ, vợ Thuỷ Thổ Thuỷ tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi

  Chồng Thổ, vợ Hỏa Thổ Hỏa đắc vị, quan vị dồi dào, con cháu đông đủ và giàu sang

  Xem thêm:

  Xem tuổi vợ chồng hợp khắc theo Thiên Can Địa Chi

  Xem tuổi vợ chồng theo Cung Mệnh

  NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH (Tốt)

  Mạng Kim sanh Thủy

  Mạng Thủy sanh Mộc

  Mạng Mộc sanh Hỏa

  Mạng Hỏa sanh Thổ

  Mạng Thổ sanh Kim

  NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC (Xấu)

  Mạng Kim khắc Mộc

  Mạng Mộc khắc Thổ

  Mạng Thổ khắc Thủy

  Mạng Thủy khắc Hỏa

  Mạng Hỏa khắc Kim

  TAM HẠP HỘI THÀNH CUỘC

  Thân, Tý, Thìn hội thành Thủy cuộc

  Tỵ, Dậu, Sửu hội thành kim cuộc

  Dần, Ngọ, Tuất hội thành Hỏa cuộc

  Hợi, Mẹo, Mùi hội thành Mộc cuộc

  Xem thêm: Đặt tên cho con hợp phong thủy, sinh con theo ý muốn

  Chưa có đánh giá nào

 

Các chuyên mục khác